ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562

ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. นายวัชรากร เปรมประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดระยอง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ประชุม กก ศูนย์พิทัก