วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”