จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิกถึงแก่กรรม

จ่ายค่าจัดการศพณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง

เดือน มิถุนายน 2559

วันที่ 1 มิถุนยน 2559

จ่ายค่าจัดการศพ นายสวิง  วิทยานุกรณ์  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ให้ทายาทจำนวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

วันที่ 7 มิถุนยน 2559

จ่ายค่าจัดการศพ นายสินธุ์ประสิทธิ์  สุวรรณลมัย สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ให้ทายาทจำนวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

วันที่ 8 มิถุนยน 2559

จ่ายค่าจัดการศพ นายสุนทร  วงศ์ริพัฒน์ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ให้ทายาทจำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)