ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

8hqgzXkGHK_1604893299
ผู้ที่มีสิทธิตามประกาศ จำนวน 280 ราย  http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3577
☑️กำหนดให้เข้ารับการสรรหาฯ รายงานตัว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น. และ
☑️เริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา