มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีประสบอุทกภัย

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ส่งเงินช่วยเหลือครูและบุคคลากรทางการศึกษา กรณีประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ประจำปี พ.ศ. 2558  จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 28,000 บาท โดยผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เป็นผู้มอบ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

1

2

3