รับสมัครผู้สนใจอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รับสมัครผู้สนใจอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
☑️ รับจำนวน 11 คน
☑️ ผู้เข้าอบรมต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
☑️ ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี ในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
☑️ ระยะเวลาอบรม ประมาณช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564
📌 สนใจสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน

5z6ApBZkIa_1614162204

u25EyuikmY_1614162195

ลงทะเบียนอบรม