สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ภายใต้การสนับสนุนดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

มีความห่วงใยทั้งสุขภาพกายและสุขจิตใจ ของเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษาอย่างแท้จริง จึงได้จัดสวัสดิการช่วยครูและบุคลากรที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย หรือภัยจากการจลาจลในประเทศไทย