สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งต่อให้ครูหรือบุคลากรของท่าน

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564