โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง  “โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560”  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ  อุทิศตน เสียสละและอดทน รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี   เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

หากครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560