โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  กำหนดให้มีการดำเนินการ “โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560”  โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด  ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  หากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560