โครงการลดภาระหนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ระหว่าง “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับธนาคารออมสิน” ในระยะเวลา 6 เดือนแรกนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อตกลงมีผลใช้บังคับ

“ให้พิจารณาผู้กู้ที่ไม่มีการหักเงินสนับสนุนพิเศษชำระหนี้ เข้าร่วมโครงการก่อน”

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ : โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา